بانك اطلاعات اقتصاد محيط زيست ايران

با سلام

سال نو را خدمت همه دوستان تبریک عرض می کنم. انشاءالله امسال همه سال خوب و پربرکتی داشته باشید. 

یک مقاله جدید در سال جدید:

مجید مداح

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

مریم عبداللهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، رابطه‌ی بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه‌ی انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه‌ی کوزنتس رابطه‌ی بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می‌کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیر کیفیت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 1996 تا 2007 آزمون می‌کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پتانل دیتای ایستا و پویا نشان می‌دهند:

الف) فرضیه‌ی کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی‌شود.

ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/24-) است، این عدد بیان‌گر آن است که با بهبود شاخص کیفیت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه‌ی 0/24 درصد کاهش می‌یابد.

ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه‌ی انسانی رابطه مثبت و معنی‌داری با میزان آلودگی دارند.

د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیرهای توضیح‌دهنده‌ی آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم‌تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/2-) به دست آمده است که بر این اساس ادعا می‌شود اثرات پویای کیفیت نهادها بر آلودگی کم‌تر از اثرات ایستای آن است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 21:27  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

این مقاله از پایان‌نامه یکی از بچه‌های هم‌دوره ما، خانم عباسی‌فر، تهیه شده و در نشریه «اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی» دانشکده خودمان چاپ شده. برای خانم عباسی‌فر آرزوی موفقیت دارم.

دکتر حمیدرضا ارباب

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

زهره عباسی‌فر

کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش می کنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله بر اساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 1980-2000 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 21:46  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

دکتر مریم لشکري زاده
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سیده نونا تاجداران
کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده
در این مقاله سعی شده است چگونگی به وجود آمدن رابطه u معکوس شکل بین رشد اقتصادي و کیفیت زیست محیطی بر مبناي تئوری‌هاي اقتصاد خرد و شرایط بهینه‌یابی بررسی شود؛ لذا حالت‌هاي گوناگون بوجود آمدن رابطه u معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتز در چارچوب مدل‌هاي استاتیک و حالت‌هاي گوناگون مدل‌هاي دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می‌دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادي عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست محیطی کوزنتز است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 11:32  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

زهرا نصراللهی

عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

مرضیه غفاری گولک

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری


چکیده

طبق فرضیه‌ی زیست محیطی کوزنتس یک رابطه‌ی U برعکس میان سطح توسعه‌یافتگی جوامع و میزان آلودگی‌های زیست محیطی وجود دارد. آلودگی هوا یکی از مشکلات زیست محیطی است که در سال های اخیر و همگام با توسعه‌ی جوامع، صنعتی شدن و رشد تکنولوژی، به خطری جدی برای بشر تبدیل شده است. مطالعات انجام‌شده در مورد گازهای آلاینده منطقه‌ای و محلی یک رابطه‌ی U برعکس بین آلودگی سرانه و GDP سرانه یا شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) را اثبات می‌کند؛ اما در مورد گازهای آلاینده جهانی مانند CO2 نتایج بررسی‌ها متفاوت است. در این مطالعه رابطه‌ی انتشار سرانه‌ی دی‌اکسیدکربن و شاخص توسعه‌ی انسانی به کمک داده‌های تلفیقی (پنلی) در قالب فرضیه‌ی کوزنتس، برای کشورهای آسیای جنوب غربی و کشورهای عضو پیمان کیوتو در دوره‌ی  2004-1990 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی برای کشورهای آسیای جنوب غربی یک رابطه‌ی افزایشی خطی بین انتشار CO2 و HDI را نشان می‌دهد و این رابطه برای کشورهای پیمان کیوتو به صورت یک رابطه ی N شکل به دست آمد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم شهریور 1390ساعت 0:40  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

سمیه امیرتیموري

صادق خلیلیان

گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس


چکیده

در دهه‌هاي اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهاي اقتصادي به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ برخی معتقدند براي دستیابی به محیط زیست سالم‌تر، کاهش آلودگی و ریشه‌کن کردن فقر، رشد اقتصادي لازم است. در اقتصاد محیط زیست، رابطه به شکل U معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. لذا در این مطالعه به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پرداخته شد. CO2 به عنوان یک آلاینده انباره براي آزمون فرضیه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسی با استفاده از داده‌هاي ترکیبی (پانل) دوره 2006-2001 انجام شد. نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهاي مدل ناایستا می‌باشند. لذا براي بررسی وجود هم‌انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی پدرونی انجام شد. نتایج این
آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی پذیرفته و منحنی زیست محیطی کوزنتس تخمین زده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پذیرفته نشد و
در واقع میزان انتشار CO2 در این کشورها در فرآیند رشد اقتصادي به طور مستمر افزایش می‌یابد.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 15:12  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

فاطمه نصرنیا

دانش‌آموخته‌ي کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز.

عبدالکریم اسماعیلی

دانشیار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز

جنگل‌زدایی به‌عنوان یکی از بزرگترین مشکلات زیست‌محیطی جهانی، بزرگترین تهدید براي تنوع محیط زیست و یکی از مولفه‌هاي اصلی تغییر بهره‌برداي از زمین به‌ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه‌ي تئوري زیست‌محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل‌زدایی براي ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به‌صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه‌هاي قبلی انجام‌شده در منطقه‌ي آسیا، فرضیه‌ي وجود منحنی زیست‌محیطی کوزنتس براي کشورهاي منتخب را رد می‌کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل‌زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنادار نشدن متغیر نهادي در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهاي منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم شهریور 1390ساعت 22:54  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

اين مقاله از اين جهت كه آلودگي آب را هم در نظر گرفته است مقاله خوب و جالبي است.

محمد حسن فطرس

دانشياردانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان

fotros@basu.ac.ir

ميثم نسرين دوست

كارشناس ارشد اقتصاد دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان

m.nasrindoost@gmail.com

چكيده

منحني زيست محيطي كوزنتس از مشهورترين فرضيه ها در بررسي شكل رابطه‌ي بين رشد اقتصادي و آلودگي به شمار مي‌رود. مقاله‌ي حاضر، اين فرضيه را در چهارحالت بررسي مي‌كند: (الف) هنگامي كه معيار رشد اقتصادي، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتي كه معيار رشد، سرانه‌ي مصرف انرژي است؛ (پ) زماني كه معيار آلودگي، آلودگي آب است و (ت) وقتي كه معيار آلودگي، آلودگي هوا است. بدين منظور در اين مقاله از روش‌شناسي تودا - ياماموتو براي بررسي عليت متغيرها استفاده و در صورت وجود رابطه‌ي علّيت بين متغيرهاي تحقيق، برآورد مي‌شود. نتايج، بيانگر وجو د سه (EKC) فرضيه ي منحني زيست محيطي كوزنتس رابطه ي علي يك طرفه (الف) از نشر دي‌اكسيد كربن به درآمد سرانه، (ب)از نشر دي اكسيد كربن به سرانه ي مصرف انرژي و (پ) از سرانه ي مصرف انرژي به آلودگي آب است. فرضيه ي كوزنتس براي نشر دي اكسيد كربن، درآمد سرانه، آلودگي آب، سرانه‌ي مصرف انرژي رد مي‌شود و براي رابطه نشر دي اكسيد كربن، سرانه ي مصرف انرژي رد نمي‌شود.

متن مقاله را در اينجا بخوانيد!

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 12:38  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

علی اکبر عرب مازار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

الدار صداقت پرست

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طی سالهای اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه   وارونه را بین شاخصهای توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد، ولی اثر سیاست تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک که از سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمده، بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن 1389ساعت 17:34  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

این مقاله را یکی از اساتید و دو تن از دوستان خوب من در دانشکده نوشته‌اند که ظاهرا زمستان سال گذشته در پژوهشنامه اقتصادی چاپ شده است. برای دوستانم آرزوی موفقیت دارم.

حميد آماده

استاديار دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي

احسان حق دوست

كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي

آرش اعظمي

كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي

بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي گلخانه اي و آثار زيست محيطي آنها بخصوص در شرايط كنوني كه حجم گازهاي گلخانه اي در حال افزايش است، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين مقاله رابطة انتشار گاز گلخانه اي دي اكسيدكربن و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران طي سال هاي 1353 تا 1385 با استفاده از منحني زيست محيطي كوزنتس (EKC) مورد بررسي قرارگرفت. الگوي اقتصادسنجي مورد استفاده در اين مقاله بصورت تابع درجه دوم است كه با روش  OLS برآورد شد. نتايج بدست آمده حاكي از وجود يك الگوي EKC ناقص در ايران است. با توجه به اين واقعيت كه نرخ رشد انتشار گاز دي اكسيدكربن در ايران بيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه است، اقتصاد ايران روي قسمت صعودي منحني زيست محيطي كوزنتس قرار دارد.به عبارت ديگر موقعيت اقتصادي اجتماعي كشور و شرايط رشد اقتصادي كشور هنوز در شرايطي نيست كه رشد اقتصادي و افزايش توليدات باعث كاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي بخصوص دي اكسيدكربن شود.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 17:12  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

فاطمه نصرنيا

دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

عبدالكريم اسماعيلي

استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

چكيده

جنگل‌زدايي به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زيست‌محيطي جهاني شناخته شده است. از طرف ديگر جنگل‌زدايي بـه عنـوان يکـي از مؤلفه‌هاي اصلي تغييرات بهره‌برداي از زمين و به عنوان بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست جهاني به ثبت رسيده است. در اين مطالعه بااستفاده از تئوري زيست محيطي کوزنتس، عوامل مؤثر بر جنگل‌زدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ٧١ کـشور نـشان مي‌دهد که منحني زيست کوزنتس براي مجموعه منتخب صادق نيست.از طرف ديگر افزايش جمعيت در اين کشورها توام با جنگل‌زدايـي بيشتر است. به علاوه نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است که نرخ رشد بالاتر GDP سرانه از ميزان جنگل‌زدايي مي‌کاهد. در نهايـت بهبـود در نهادهايي‌ که از طريق افزايش دموکراسي، بهبود آزادي‌هاي فردي، حقوق شهروندي و ايجاد نقش قانون، آزادي‌هاي مدني و سياسي را بهبود مي‌بخشند، از فشار روي منابع طبيعي مي‌کاهند و در نهايت منجر به بهبود سطح جنگل و کاهش جنگل‌زدايي مي گردند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 16:29  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

مقاله‌ای که در ادامه لینکش را گذاشتم، تقریباً جامع‌ترین و کامل‌ترین مقاله در مورد مبانی نظری و فروض منحنی کوزنتس است که تابحال دیدم. من از این مقاله در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم خیلی استفاده کردم. خواندنش را به علاقه‌مندان و کسانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند، توصیه می‌کنم.

Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey

Soumyananda Dinda

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر 1389ساعت 18:38  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

Mariano Torras

James K. Boyce


بهبود و ارتقا در برخی مقیاسهای کیفیت هوا و آب می تواند همراه با افزایش درآمد سرانه باشد، همانگونه که منحنی کوزنتس محیط زیستی این مسئله را شرح می دهد. برای متغیرهای آلودگی که چنین رابطه ای را نشان می دهند، ما فرض می کنیم که توزیع عادلانه تر قدرت، به این نتایج کمک می کند که این امر از طریق ...


متن مقاله را در اینجا بخوانید!


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 13:56  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

TESTING FOR AN ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE
IN LATIN-AMERICAN COUNTRIES

INMACULADA MARTINEZ-ZARZOSO

AURELIA BENGOCHEA-MORANCHO


این مقاله، برآورد تجربی منحنی کوزنتس محیط زیستی برای یک پانل از کشورهای آمریکای لاتین را برای دوره زمانی 1975 تا 1998 انجام داده است. در این مقاله از یک تکنیک اقتصادسنجی جدید استفاده شده است که ...


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اسفند 1388ساعت 19:14  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

Empirical Study on the Environmental
Kuznets Curve for CO2 in France: The
Role of Nuclear Energy

Hiroki Iwata
Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, Japan


Keisuke Okada
Graduate School of Economics, Kyoto Univeristy, Japan


Sovannroeun Samreth

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Graduate School of Economics, Kyoto University, Japan


این مقاله تلاش می کند منحنی کوزنتس محیط زیستی را با در نظر گرفتن نقش انرژی هسته ای در تولید برق برای کشور فرانسه برآورد کند. در این مقاله ما از یک مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است که ...

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اسفند 1388ساعت 18:59  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

A Bayesian Approach to the Estimation
of Environmental Kuznets Curves for
CO2 Emissions


Massimiliano Mazzanti

Antonio Musolesi

Roberto Zoboli


این مقاله منحنی کوزنتس برای انتشار دی اکسید کرین را در یک پانل برای 109 کشور در خلال دوره زمانی 1959 - 2001 مورد بررسی قرار می دهد.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اسفند 1388ساعت 18:34  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

دکتر جمشید پژویان

استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

نیلوفر مراد حاصل

دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است، به گونه ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزهای خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی نیز دنبال می کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. بدون شک تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) دنبال می شود که در آن فرآیند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. در این مطالعه ...

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 16:21  توسط دانشجويان اقتصاد محيط زيست دانشگاه علامه  | 

 
سايت وب‌زيست - لينك باكس تمام اتوماتيك وب‌زيست